Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs ofert na organizowanie działań informacyjno-promocyjnych, których tematyka i zakres są bezpośrednio związane z Funduszami Europejskimi. Finansowane mogą być m.in. konferencje, seminaria, konkursy, debaty i akcje edukacyjne, a także wspomagające je materiały mediowe.

W konkursie ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich” udział mogą brać władze miejskie i inne instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW. Oferta powinna dotyczyć realizacji wydarzenia dotyczącego w całości lub znacznej części Funduszy Europejskich, przy czym premiowane będą wydarzenia dotyczące wsparcia przez FE określonych grup społecznych i tematów, np. przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, innowacji społecznych, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób wracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnościami.

Można wnioskować o wsparcie w dotcję w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na działania informacyjno-promocyjne poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Ponadto, będzie można liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

Organziator konkursu dopuszcza możliwość realizacji inicjatyw we współpracy z mediami lokalnymi i regionalnymi, jednak same media nie są uprawnionym podmiotem mogącym aplikować o dotację. Powstałe w wyniku  współpracy materiały mediowe (tj.: artykuły w prasie, audycje w radio, audycje w TV) muszą dotyczyć aspektów merytorycznych związanych z tematyką FE, a ich koszty nie mogą stanowić więcej niż połowę środków przyznanych Wykonawcy na pokrycie wydatków dotyczących organizacji wydarzenia.

Pula środków przeznaczonych na konkurs: 800 tys. zł.

WAŻNE: Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2019 r.

Oferty można składać w dwóch turach:

I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.

II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

– w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem Konkurs „Wspólnie o FE” – I tura 2019.

Pytania dotyczące konkursu można zadać za pośrednictwem wskazanego wyżej adres e-mail lub pod numerem telefonu 22 273 73 82.

Zasady konkursu, wzór oferty i inne dokumenty dot. konkursu dostępne są w Portalu Funduszy Europejskich.

(rowop)