AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Konkurs na dyrektorów przedszkoli: „ Jedyneczka” i nr 2 w Morągu

Burmistrz Morąga ogłosił konkurs na dyrektorów: Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu i Przedszkola nr 2 w Morągu.

Ogłoszenie: Dyrektor Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Kultury

Data udostępnienia: 2023-03-06

Ogłoszono dnia: 2023-03-06

Termin składania dokumentów: 2023-03-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: Zarządzenie nr 931/23 Burmistrza Morąga

Zlecający: Burmistrz Morąga

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele, którzy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449, z późn. zm.):

1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu,
 2. b) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. d) uzyskał:

co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo

w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

 – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

 1. e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 4. h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 7. k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1499, z późn. zm.).

3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:

 1. a) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. b) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 3a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. c) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854)

– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1499, z późn. zm.) z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

 1. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa   w punkcie 3: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

7) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego –  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1762, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie Burmistrza Morąga kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w punkcie 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13.

Ponadto, przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Termin: 2023-03-20 00:00:00
 1. Sposób:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym z dopiskiem „Konkurs – (nazwa przedszkola)” w terminie do 20 marca 2023 r. (liczy się data wpływu oferty, nie data stempla pocztowego) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu, pok. nr 30 lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Morągu                                  

11 Listopada 9

14-300 Morąg

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zawierających elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Morąga.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zarządzenie nr 931/23 Burmistrza Morąga (PDF, 1.4 MiB)

Ogłoszenie: Dyrektor Przedszkola nr 2 w Morągu

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Kultury

Data udostępnienia: 2023-03-06

Ogłoszono dnia: 2023-03-06

Termin składania dokumentów: 2023-03-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: Zarządzenie nr 931/23 Burmistrza Morąga

Zlecający: Burmistrz Morąga

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele, którzy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449, z późn. zm.):

1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu,
 2. b) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. d) uzyskał:

co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo

w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

 – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

 1. e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 4. h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 7. k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 rozporządzenia MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1499, z późn. zm.).

3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:

 1. a) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. b) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 3a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. c) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854)

– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu MEN z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1499, z późn. zm.) z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

 1. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa   w punkcie 3: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

7) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

8)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w           art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego –  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1762, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie Burmistrza Morąga kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w punkcie 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13.

Ponadto, przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Termin:

2023-03-20 00:00:00

 1. Sposób:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym z dopiskiem „Konkurs – (nazwa przedszkola)” w terminie do 20 marca 2023 r. (liczy się data wpływu oferty, nie data stempla pocztowego) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu, pok. nr 30 lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Morągu                                   

 1. 11 Listopada 9

14-300 Morąg

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zawierających elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Morąga.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zarządzenie nr 931/23 Burmistrza Morąga (PDF, 1.4 MiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!