Konkurs na filmik o Gminie Morąg

Morąski Dom Kultury ogłosił konkurs na filmik o Gminie Morąg, na który należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Termin zgłaszania filmów upływa w dniu 30 września 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU 

Cele konkursu:

promocja miasta i gminy Morąg

upowszechnianie amatorskiej twórczości filmowej

pokazanie urokliwych miejsc w mieście i gminie Morąg – natury, miejsc, wydarzeń itp.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy miasta i gminy Morąg.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy, które promują miasto i gminę Morąg.
 3. Do konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
 4. Tematyka filmu jest dowolna.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden filmik.
 6. Film zgłoszony do konkursu powinien zostać nakręcony przy pomocy telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery, itp.
 7. Maksymalny czas trwania: do 6 minut.
 8. Każdy film powinien być dostarczony na nośniku elektronicznym w formacie umożliwiającym prawidłowe odtwarzanie.
 9. Do każdego filmiku należy wypełnić i załączyć kartę zgłoszeniową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 i nr 2).
 10. Zgłoszone do konkursu filmy powinny być w stanie technicznym umożliwiającym ich projekcję.
 11. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
 12. Koszty dostarczenia filmów do organizatora pokrywa podmiot zgłaszający udział w konkursie.
 13. W żadnym przypadku zgłoszony film nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.
 14. Zgłaszający film ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem filmu.
 15. Organizator ma prawo do odrzucenia filmów, jeśli nie spełniają one wymaganych warunków.
 16. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania filmów zgłaszanych do konkursu.
 17. Filmy konkursowe powinny być przekazywane na adres: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg z dopiskiem: Konkurs na film promocyjny.
 18. Termin zgłaszania filmów upływa w dniu 30 września 2019 r.
 19. Nadesłane na konkurs filmiki przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
 20. Równocześnie uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie filmów w celach promocyjnych.
 21. Nadesłane filmy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
 22. Jury powołane przez organizatora ocenia zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną filmiku, przekaz dzieła, pomysłowość i kreatywność twórców, a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.
 23. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 24. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem.
 25. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.

26.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 11 października 2019 r. w Morąskim Domu Kultury (hol kina).

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Beata Cetkowska, tel. 89 7572640 (wew. 21).

Regulamin, Formularz zgłoszenia i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania.

(red./MDK)