AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu

Gmina Morąg/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie Warmińsko-Mazurskim, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Wnioskodawcą będzie Gmina Morąg, a Realizatorem – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu.

Celem Partnerstwa będzie realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz, realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy).

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej RPO WM pod adresem:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7244/poddzialanie-1123-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-nabor-nr-rpwm110203-iz00-28-00121

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 18 .02.2021 r. do 11.03.2021 r, do godz. 15.00

Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. osobiście lub drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu, ul. Dworcowa 9, 14-300 Morąg (decyduje data wpływu) do 02.03.2021 r.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu, ul. Dworcowa 9,14-300 Morąg

Osoba do kontaktu:

Dyrektor MOPS Alina Witkowska, tel. 89 757 40 52, mail: dyrektor@ops-morag.pl

regulamin naboru Partnera (DOCX, 19.6 KiB)

Załącznik Formularz oferty nabór partnera (DOCX, 19.8 KiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!