Konkurs na pielęgniarki oddziałowe w morąskim szpitalu

Prezes Szpitala Miejskiego w Morągu  Sp. z o.o. ogłosiła konkurs na pielęgniarkę oddziałową oddziału: chorób wewnętrznych, rehabilitacyjnego oraz izby przyjęć.

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje:

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),

tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),

licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata pracy w zawodzie w szpitalu),

licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata pracy w zawodzie w szpitalu),

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat pracy w zawodzie w szpitalu),

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów:

Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;

Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie  7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 16.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej oddziału ……,,

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

(Szpital Miejski w Morągu)