Konkurs na stanowisko dyrektora CEiIK w Olsztynie

Na podstawie ustawy o samorządzie województwa, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury zarząd województwa ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Zadania jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum:

1) kierownictwo i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej,
2) wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Instytucji,
3) dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystywanie mienia i majątku Instytucji,
4) zapewnianie terminowego regulowania przez Instytucję wszystkich zobowiązań, w szczególności zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, w tym podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
5) przedstawianie Organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych
z zakresem działalności Instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Organizatora,
6) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność Instytucji,
7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Instytucji oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy,
8) składanie oświadczeń woli w imieniu Instytucji, w tym zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
9) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń dotyczących funkcjonowania Instytucji,
10) bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej Instytucji,
11) racjonalizacja wydatków Instytucji oraz ich dokonywanie w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań,
12) uzyskiwanie zakładanego (w rocznym planie programowym) poziomu przychodów,
13) współpraca z samorządami szczebla gminnego i powiatowego z województwa warmińsko-mazurskiego oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
14) rzetelna i sprawna współpraca z Organizatorem,
15) inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności Instytucji.

DO POBRANIA:
TREŚĆ OGŁOSZENIA
TREŚĆ UCHWAŁY
ZARZĄDZENIE 

(wwim)