Konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2020 roku

Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r. w jedenastu obszarach.

Konkurs dotyczy następujących zadań samorządu województwa, których wykonanie zostanie zlecone w trybie otwartego konkursu ofert:

rozwój kultury fizycznej;

integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego;

rozwój turystyki;

aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;

pomoc społeczna;

przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu);

upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;

żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub POWIERZENIE realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego).

Nowością, względem roku ubiegłego, jest to, że każdy z obszarów (rodzajów) zadań został szczegółowo opisany w odrębnym ogłoszeniu, stanowiącym załącznik nr 1-11 do Uchwały Nr 61/882/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Drugą istotną zmianą jest to, że oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Oferty powinny zostać złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Następnie zaś należy wygenerować potwierdzenie złożenia oferty w platformie witkac.pl i podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu organizacji pozarządowej. Potwierdzenie wraz z oświadczeniem o podatku VAT i przetwarzaniu danych osobowych należy dostarczyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do (wskazanego w ogłoszeniu) właściwego departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia dokumentu do Urzędu.

Terminy na złożenie ofert w wersji elektronicznej w poszczególnych obszarach są następujące:

rozwój kultury fizycznej – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – a) do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30 – na zadania realizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; b) do 31 maja 2020 r. do godz. 15.30 – na zadania realizowane w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

rozwój turystyki – do 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.30.;

aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

pomoc społeczna – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu) – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

upowszechnianie i ochrona praw konsumenta – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30;

żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego – do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

(rowop)