Konkurs ofert w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości w 2019 roku

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019. Oferty można składać do 18 marca.

Dotacja może być przyznana na zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, polegające na:

1) organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych;

2) organizowaniu i zlecaniu badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących:

a) sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków,

b) przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania;

3) finansowaniu przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganiu przestępczości;

4) tworzeniu, wzmacnianiu i rozbudowie sieci pomocy ofiarom przestępstw oraz zapobiegania przestępczości;

5) organizowaniu lub zlecaniu organizacji konferencji, seminariów;

6) zlecaniu organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości;

7) zakupie wartości niematerialnych i prawnych.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym podmiot w ofercie wskazuje indywidualnie termin realizacji zadania uwzględniając powyższy przedział czasowy np. realizacja zadania może być w terminie od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Minimalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 40 tys. zł. Minister Sprawiedliwości nie określił jednak maksymalnej wysokości dotacji, o którą może ubiegać się podmiot – teoretycznie więc wnioskowana dotacja może wynosić 10 mln zł, czyli tyle, ile wynosi pula środków przeznaczonych na konkurs.

Termin składania ofert:

1) w systemie www.witkac.pl do 18 marca 2019 r. do godziny 15.30;

2) następnie wygenerowaną i wydrukowaną z systemu www.witkac.pl, podpisaną ofertę (wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2019 roku, przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

Oferta złożona w systemie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Więcej informacji na stronie Programu Przeciwdziałania przyczynom przestępczości

(rowop)