Warmia i Mazury

Konkurs pilotażowy budowy instalacji produkcji paliwa z biomasy

Do 8 stycznia 2021 r. potrwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Nabór ten jest elementem Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG (oficjalna nazwa: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021).

Konkurs ten daje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne. Celem głównym pilotażu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach, poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które nieodpłatnie trafi do ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do gmin dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego oraz niskiej emisji.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w naborze, jest zagwarantowanie przez aplikujące gminy, że gospodarstwa ubogie energetycznie, w terminie do zakończenia realizacji projektu, zostaną wyposażone w piece dostosowane do spalania pelletu posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności. Program „Czyste Powietrze”, zwłaszcza jego nowa odsłona oferująca podwyższone dofinansowanie na docieplenie budynku oraz wymianę urządzenia grzewczego dla najuboższych gospodarstw domowych, może stanowić bardzo dobre narzędzie pozwalające gminom na sprostanie wymaganiom konkursu.

Ogłoszony w ramach Funduszy norweskich i EOG konkurs dający możliwość sfinansowania instalacji do produkcji pelletu, mógłby zainteresować gminy, których mieszkańcy zdecydowali się na zainstalowanie kotłów dostosowanych do spalania pelletu bądź w najbliższym czasie planują taką inwestycję. Dotarcie do tych gmin oraz zainteresowanie ich trwającym naborem zwiększyłoby szanse powodzenia pilotażu oraz pozwoliłoby na osiągnięcie efektu synergii pomiędzy wdrażanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem „Czyste Powietrze”, a konkursem zakładającym finansowanie instalacji do produkcji paliwa w formie pelletu.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronach MKiŚ oraz NFOŚiGW:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-naboru-nabudowe-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,36,budowa-instalacji-doprodukcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu.html

11 grudnia br. zaplanowano spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, podczas którego przedstawiciele gmin będą mieli okazję zapoznać się z warunkami konkursu oraz aktualnymi programami pomocowymi na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

(WFOŚiGW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!