Warmia i Mazury

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” – edycja druga. Pytania i odpowiedzi

Na wnioski w drugiej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” czekamy do 30 kwietnia. Pytania i odpowiedzi.

Kto może startować w konkursie?

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2  i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (m.in. stowarzyszeń i fundacji), które mają doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

Oznacza to, że w konkursie mogą startować m.in. stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne (w tym parafie), koła gospodyń wiejskich (jeśli działają w oparciu o ww. ustawę) oraz spółdzielnie socjalne. Warunkiem niezbędnym jest wcześniejsza realizacja projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny w oparciu o dowolne źródło finansowania.

Ile wynosi kwota dofinansowania?

W konkursie można ubiegać się o dotację od 50 000 zł do 1 500 000 zł.

Do kiedy i jak można składać ofertę?

Do 30 kwietnia br. do godz. 23.59 za pośrednictwem strony www.witkac.pl. W ogłoszeniu o konkursie na stronie MRiPS można znaleźć bezpośredni link do strony konkursu „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021 oraz na dole tej informacji.

Kiedy ogłoszone zostaną wynik?

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 21 maja br. na stronie www.gov.pl/rodzina, stronie BIP MRiPS oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu MRiPS.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach konkursu?

Dofinansowane będą projekty informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe, które  zakładają realizację przynajmniej jednego z poniższych celów:

za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,

mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,

są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji
o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych
i społecznych,

koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Kto może uczestniczyć w ofercie wspólnej?

Ofertę wspólną mogą złożyć tylko te podmioty, które są uprawnione do udziału w konkursie, natomiast jeśli chodzi o doświadczenie w realizacji projektu na rzecz rodziny, to wystarczy, że wykaże je jeden z Oferentów. W ofercie konkursowej należy opisać jeden zrealizowany wcześniejszy projekt, który można dodatkowo zilustrować prezentacją.

Kto powinien stanowić grupę docelową w projekcie konkuursowym?

Organizator nie określa w żaden sposób grupy docelowej. Mogą to być różne podmioty, np. młodzież w wieku 14-18 lat, narzeczeni, małżonkowie, społeczność gminy, mamy dzieci w wieku do 3 lat itd. Ważne, żeby w ofercie były to jasno wskazane i zdefiniowane, oraz żeby projekt był adekwatny do potrzeb danej grupy.

Jaki jest okres ponoszenia wydatków?

Wydatki będzie można ponosić od momentu podpisania umowy o realizację zadania do 31 grudnia 2021 r., natomiast działania w ramach projektu będzie można realizować od 14 lipca do 31 grudnia 2021 r.

Czy na etapie składania oferty trzeba już posiadać odrębny rachunek lub subkonto?

Nie, na etapie składania oferty nie jest to konieczne. Natomiast na etapie podpisywania umowy będzie to niezbędne.

Czy w ofercie należy wyszczególniać koszty administracyjne?

Tak, jest to niezbędne.

Czy zakup sprzętu (np. laptopa, kamery, skanera itp.) jest kosztem merytorycznym czy administracyjnym projektu?

To zależy. Jeśli do realizacji części merytorycznej potrzebny i uzasadniony jest zakup sprzętu, wówczas mieści się on w kategorii kosztów merytorycznych, natomiast jeśli sprzęt niezbędny jest do obsługi administracyjnej projektu, wówczas należy on do kategorii kosztów administracyjnych.
I w jednej, i w drugiej sytuacji, koszt pojedynczego sprzętu w ramach dotacji może wynosić max. 10 000 zł brutto. Łączna kwota zakupu kilku tych samych sprzętów może przekraczać tę kwotę.

Ważne jest, by sprzęt kupowany był w sposób racjonalny, bez zbędnego wydatkowania środków na najdroższe marki i gadżety. Tego typu wydatki, przy rozliczeniu, będą uznawane za koszty niekwalifikowalne.

Czy wynajem powierzchni wchodzi w zakres kosztów kwalifikowalnych?

Tak. Jeśli wynajem powierzchni związany jest z realizacją projektu –  np. fundacja organizuje warsztaty dla narzeczonych i wynajmuje salę na ich przeprowadzenie –  wówczas jest to koszt merytoryczny, natomiast jeśli wynajem powierzchni związany jest z obsługą administracyjną – np. stowarzyszenie wynajmuje lokal na prowadzenie biura na czas, który obejmuje realizacja dotowanego zadania – wówczas jest to koszt administracyjny. Zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji, konieczne jest wykazanie, że jest to koszt niezbędny i racjonalny. Komisja Konkursowa musi widzieć, że koszt ten wpisuje się w logikę projektu i ma realny wpływ na jego powodzenie.

Jak wygląda wzór umowy na realizację zadania?

Wzór umowy znajduje się w Części C pkt 2 Regulaminu konkursu.

W jakich sytuacjach potrzebne będzie pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo będzie potrzebne przedstawicielom tych podmiotów, które nie mają osobowości prawnej, tzn. nie mogą we własnym imieniu zaciągać zobowiązań. Pełnomocnictwo będzie też potrzebne osobom innym niż wskazane do reprezentacji danej osoby prawnej, np. innym niż widniejące w KRS. Pełnomocnictwo wymagane będzie na etapie podpisywania umowy na realizację dofinansowanego zadania.

Czy wymagany jest wkład własny?

Nie, wkład własny nie jest wymagany.

Link do generatora wnioskówtutaj

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkurs.ppr.21@mrips.gov.pl

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!