Warmia i Mazury

Konkursu NOWEFIO – Warmia Mazury Lokalnie 5

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA” oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” ogłasza konkurs NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy. Jest to konkurs na małe granty (od 2 do 6 tys. zł) dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce.
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 2.000,00 zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:

posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej

zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Adresaci konkursu:

Młode organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł

Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach statutowych Patrona.

Czas realizacji projektów: od dnia złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy) do 15.12.2021 r.
Wnioski o dotację będzie można składać od 15 lipca 2021 do 20 sierpnia 2021 roku wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie projektu: http://www.warmiamazurylokalnie.eu oraz na stronie Punktu Animacyjno-Doradczego w Elblągu: www.kanal-elblaski-lgd.pl w górnej zakładce GENERATOR FIO.
Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz pełną treść regulaminu dostępne będą na http://www.warmiamazurylokalnie.eu oraz w Ośrodkach Animacyjno-Doradczych Warmia Mazury Lokalnie, których adresy są dostępne na ww. stronie internetowej.

(Starostwo w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!