Konkursy MSiT w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” oraz „Sport dla Wszystkich” nabory wniosków o dofinansowanie w 2020 roku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”:

Zadania objęte dofinansowaniem:

zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych – łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł,

zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł,

zadanie nr 3 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2020 roku zadań objętych konkursem, wynosi 28,86 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2020.

Wnioski mogą składać kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 20 listopada 2019 r. (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Zajęcia sportowe dla uczniów – 2020”.

O terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html

Konkurs w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Celem programu jest:

1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do 18 grudnia 2019 r.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej MSiT www.gov.pl/sport-turystyka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek wraz załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu dla Wszystkich
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Program Szkolny Klub Sportowy 2020 r.”.

Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html

(rowop)