Konkursy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla organizacji pozarządowych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił dwa otwarte konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku.

W otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaje zadań objętych konkursami ofert:

Konkurs ofert 1 (kultywowanie tradycji, upamiętnianie miejsc)

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 100 000 zł.

Terminy składania ofert: do 26 kwietnia 2019 r. oraz do 6 września 2019 r.

Więcej informacji na stronie kombatanci.gov.pl (link otwiera się w tym samym oknie).

Konkurs ofert 2 (przedsięwzięcia wydawnicze)

1. Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego

2. Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 400 000 zł.

Więcej informacji na stronie kombatanci.gov.pl (link otwiera się w tym samym oknie).

Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert.

(rowop)