Konsultacje KE: Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne, w ramach których chce poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r. w zakresie promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją przy wsparciu z EFS. Konsultacje potrwają do 19 grudnia 2019 r.

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne oraz organizacje. Szczególnie zależy nam na odpowiedziach od: • obywateli, niezależnie od tego, czy otrzymują lub otrzymywali wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; • organizacji zaangażowanych w zarządzanie programami Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak państwa członkowskie, instytucje zarządzające lub instytucje pośredniczące, członkowie komitetów monitorujących; • organizacji zaangażowanych w realizację działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako beneficjenci lub partnerzy projektu: podmiotów prawa publicznego, organizacji pozarządowych i gmin; a także od • organizacji lub obywateli posiadających szczególną wiedzę fachową w dziedzinie włączenia społecznego, ubóstwa lub dyskryminacji.

Cel konsultacji

Komisja chciałaby poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r., które mają na celu promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Działania te były prowadzone przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą one również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów wzmocnienia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Badanie oceni m.in. czy dotarto (m.in. w wymiarze geograficznym) do osób najbardziej potrzebujących wsparcia i jaki rodzaj wsparcia okazał się najbardziej skuteczny.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić KWESTIONARIUSZ ONLINE.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Ochrona danych osobowych i prywatności

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Konsultacje publiczne prowadzimy zgodnie z polityką „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe”, opartą na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 45/2001 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE z dnia 18 grudnia 2000 r.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych

Kontakt

Dirk-Jan-Robert.REYNTJENS@ec.europa.eu

(rowop)