Warmia i Mazury

Konsultacje społeczne – uprawa maku i konopi włóknistych

Zarząd województwa podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2020 roku w regionie.

Konsultacje kierowane są organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020.

Uwagi i opinie można zgłaszać na piśmie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia zaproszenia do konsultacji społecznych wraz z Projektem uchwały i formularzem zgłaszania uwag i opinii na adres: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn na wypełnionym formularzu zgłaszania uwag i opinii lub mailem na adres: dow@warmia.mazury.pl.

Za datę zachowania terminu uważa się datę wpływu opinii, uwag do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opinie i uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

DO POBRANIA:
Projekt uchwały
Zaproszenie do konsultacji
Formularz zgłoszeniowy

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!