Konsultacje społeczne – wsparcie z EFS

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne, w ramach których chce poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r. w zakresie promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją przy wsparciu z EFS.

Inicjatywa skierowana jest do osób prywatnych oraz organizacji.

Organizatorom szczególne zależy na osobach niezależnie od tego, czy otrzymują lub otrzymywali wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; organizacji zaangażowanych w zarządzanie programami Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak państwa członkowskie, instytucje zarządzające lub instytucje pośredniczące, członkowie komitetów monitorujących; organizacji zaangażowanych w realizację działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako beneficjenci lub partnerzy projektu: podmiotów prawa publicznego, organizacji pozarządowych i gmin; a także od: organizacji lub obywateli posiadających szczególną wiedzę fachową w dziedzinie włączenia społecznego, ubóstwa lub dyskryminacji.

Komisja chciałaby poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r., które mają na celu promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Działania te były prowadzone przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą one również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów wzmocnienia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Badanie oceni m.in. czy dotarto (m.in. w wymiarze geograficznym) do osób najbardziej potrzebujących wsparcia i jaki rodzaj wsparcia okazał się najbardziej skuteczny.

Konsultacje przeprowadzone będą do 19 grudnia 2019 roku.

KWESTIONARIUSZ ONLINE

(wwim)