Konsultacje w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

Zaproszenie skierowane jest do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy sfery zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ideą konsultacji jest uzyskanie opinii odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego, w tym w szczególności ewentualnych uwag i wniosków dotyczących treści tych aktów normatywnych, podmiotów, do których kierowane jest zaproszenie.

Więcej informacji na stronie: BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

(rowop)