AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Konsultacje zmiany miejscowego planu Bramka i Żabi Róg

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i Żabi Róg w gminie Morąg.

– Do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i Żabi Róg w gminie Morąg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z którym można zapoznać się w dniach od 02 kwietnia 2021 r. do dnia 23kwietnia 2021r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, w pokoju nr 22, w godzinach urzędowania, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021r.w Urzędzie Miejskim w Morągu w pokoju nr 22, o godz. 10.00. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Morąga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07maja 2021r. – informuje Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Moraga.

Projekty planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną także na stronie internetowej: http://www.bip.morag.pl/. Uwagi można też składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

– Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2021r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Morąga – dodaje Burmistrz Morąga.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!