AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Kooperacja – efektywna i skuteczna m.in. w gminie Morąg

Gminy Morąg, Miłomłyn oraz powiat ostródzki w 2018 roku zostały objęte działaniami partnerskiego projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna“, realizowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, takich jak kultura, edukacja, sport, zdrowie, sądownictwo, policja, organizacja pozarządowe. Aktualnie znajdujemy się w drugim etapie realizacji projektu, który polega na pilotażowym wdrażaniu wypracowanego modelu kooperacji. Podmiotami odpowiedzialnymi za koordynowanie współpracy są miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Model ma służyć instytucjom dostarczającym usługi społeczne rodzinom, osobom czy społecznościom wymagającym wsparcia. Kooperacja ma doprowadzić do sytuacji, w której
do rozwiązania problemu osoby/rodziny zostaną zaangażowane wszystkie niezbędne instytucje szczebla gminnego i powiatowego, a nawiązana współpraca spowoduje, iż oferowane wsparcie będzie kompleksowe, interdyscyplinarne, a osiągnięte efekty będą trwałe. Skuteczne wdrażanie modelu wymaga profesjonalizmu, zaangażowania oraz woli współpracy wszystkich instytucji włączonych w proces pomocowy.

W kwietniu 2018 r. Gmina Morąg przystąpiła do realizacji Projektu pn. „ Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Projekt realizowany jest przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, które zaprosiło Gminę jako miejsko-wiejską do udziału w Projekcie.

W licznych szkoleniach, seminariach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie  brali udział przedstawiciele różnych instytucji z naszej Gminy: MOPS, GKRPA, PUP, Morąskiego Domu Kultury, Policji, organizacji pozarządowych.

W ramach projektu szczególne wsparcie uzyskiwali pracownicy socjalni/asystent rodziny tut. MOPS  w formie coachingu  indywidualnego, którego celem było wsparcie merytoryczne poprzez umożliwienie im rozwoju osobistego i zawodowego podczas i indywidualnych spotkać z coachem , przy wykorzystaniu ich zasobów, wiedzy i umiejętności oraz na odpowiednim zmotywowaniu i towarzyszeniu w celowym usprawnianiu pracy co przyczyniło się do poprawy efektywności pracy z rodzinami i osobami w trudnej sytuacji; w formie coachingu grupowego ( stawianie sobie celów, wypracowanie skutecznych narzędzi pracy, budowanie efektywnej strategii, tworzenie atmosfery współdziałania ).

Przedstawiciele instytucji brali udział w seminariach, z różnym zakresem tematycznym ( np. partnerstwo lokalne, budowanie zespołu międzyinstytucjonalnego, negocjacje międzyzespołowe, zarządzanie zespołem, ewaluacja funkcjonowania zespołu, budowanie partnerstwa – korzyści i przeszkody, efektywne partnerstwo.

W 2020 r. w  związku z realizacją projektu MOPS, przy współudziale innych podmiotów ( GKRPA, Policja, oświata oraz innych podmiotów ) wskaże 5 rodzin objętych pomocą społeczną, z którymi zostanie podjęta praca i wsparcie na zasadzie partnerstwa,  zostanie podpisane w 2020 r. porozumienie na rzecz współdziałania organizacji i instytucji w ramach projektu. Wypracowane narzędzia pracy z rodzinami, zasady współpracy będą wykorzystywane w pracy socjalnej.

(Jadwiga Kosieradzka – MOPS)

error: Nie kopiuj!!!