Warmia i Mazury

Lepiej zapobiegać niż leczyć – dostęp do usług zdrowotnych

Ideą dwóch konkursów ogłoszonych przez zarząd województwa jest profilaktyka zdrowotna i zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych.

Na realizację programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym w zakresie raka jelita grubego obejmujące działania zwiększające zgłaszalność na badania kolonoskopowe przeznaczono ponad 4,8 mln zł.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się).

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych oraz pracodawcy.

Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyćmówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.Dlatego już na etapie konstruowania naszego RPO duży nacisk położyliśmy na wspieranie realizacji programów profilaktycznych i programów zdrowotnych dotyczących np. chorób układu krążenia, układu oddechowego czy chorób i zaburzeń psychicznych. Na unijne dofinansowanie mogą też liczyć tak ważne przedsięwzięcia jak opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, zapobieganie rozwojowi próchnicy czy wreszcie wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy.  

I właśnie profilaktyce raka szyjki macicy poświęcony jest kolejny konkurs. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia związanie z wdrożeniem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku 11-14 lat przeciwko wirusowi HPV.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit oraz podmioty ekonomii społecznej mające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Do rozdysponowania jest 1,2 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych).

Wnioski w obu konkursach można składać od 28 lutego do 30 marca.

Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów są dostępne na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!