Lista odmian roślin zalecanych do uprawy w regionie

Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) przedstawił listę odpowiednich odmian roślin najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania na obszarze Warmii i Mazur.

Podstawą do ustalenia listy odmian roślin zalecanych do uprawy na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego była duża ich przydatność do uprawy wskazana analizą wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego uzyskanych do 2018 roku włącznie.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

Lista odmian zalecanych do uprawy

(wwim)