AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Listopadowa sesja Rady Miejskiej w Morągu

LV – listopadowa  sesja Rady Miejskiej w Morągu  odbędzie się w dniu 24.11.2023 r.  z Porządek obrad (PDF, 606.7 KiB)

Sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym. (PDF, 299 KiB)

Informacja jednostek Organizacyjnych Gminy Morąg na temat przygotowania do sezonu zimowego 2023/2024. (PDF, 3 MiB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023-2037. (PDF, 802 KiB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 r. (PDF, 3.8 MiB)

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. (PDF, 430.3 KiB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/661/23 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (PDF, 343 KiB)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morąg na lata 2024 – 2030. (PDF, 319 KiB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Morąg w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. (PDF, 247.3 KiB)

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. (PDF, 728.8 KiB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/586/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Morąg. (PDF, 321.9 KiB)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028. (PDF, 1.5 MiB)

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Morąg w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (PDF, 508.6 KiB)

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. (PDF, 552.9 KiB)

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. (PDF, 605.3 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 139/20 położonej w obr. Gulbity. (PDF, 682.3 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/9 położonej w obr. Nr 3 m. Morąg. (PDF, 667.7 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 234/1 położonej w obr. Złotna. (PDF, 433.8 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym nr 137 w Żabim Rogu. (PDF, 406 KiB)

Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku mieszkalnym nr 7 przy Pl. Jana Pawła II w Morągu. (PDF, 761.5 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 591/2 położonej w obr. Nr 3 m. Morąg. (PDF, 823.1 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1/9 położonej w obr. Nr 3 m. Morąg. (PDF, 721.5 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1000 położonej w obr. Nr 2 m. Morąg. (PDF, 823.1 KiB)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki nr 998 położonej w obr. Nr 2 m. Morąg, w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (PDF, 1.1 MiB)

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością. (PDF, 248.9 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!