AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Majowa Sesja Rady Miejskiej

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Morągu w sali konferencyjno – szkoleniowej Ratusza Miejskiego w Morągu spotkali się  morąscy radni.

W porządku obrad znalazło się m.in.: sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu,

sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym, Sytuacja finansowa i funkcjonowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Morągu za 2019 r., Sytuacja finansowa spółek gminnych MPEC, PO, MPZN, PWiK za 2019 r.

Radni podjęli także uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031, zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020 r.

Do porządku obrad została prowadzona także uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg na lata 2020 – 2023”.

Konieczność aktualizacji ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg na lata 2020 – 2023” wynika z potrzeby aktualizacji danych o ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Morąg. Perspektywa Programu sięga roku 2032, jednakże musi podlegać on okresowym aktualizacjom.  ,,Program” ten musi być spójny z przyjętym programem przez Radę Ministrów w 2010 roku, a także z Planem Gospodarki Odpadami. Program ten nakłada na Gminę Morąg obowiązek oczyszczenia terenów Gminy do roku 2032 z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

Dokument ten jest niezbędny w procesie ubiegania się o dotacje na zadania związane z usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, z którego Gmina rokrocznie i skutecznie korzysta od 2012 roku.

Ponadto  Gmina wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego  o  opinię  odnośnie  odstąpienia  od  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na środowisko  dla  Programu.  Oba  organy  nie  stwierdziły  konieczności przeprowadzenia takiej oceny.

Z uwagi na obszerność, opracowanie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu – www.bip.morag.pl w dziale akty prawne – zakładka projekty uchwał oraz w Biurze Rady Miejskiej w Morągu.

(red./fot. arch. red.)

error: Nie kopiuj!!!