AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Małe granty sołeckie – wsparcie dla wiejskich obszarów

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 500 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury rozwoju zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Na realizację zadań samorząd województwa przeznaczył łączną kwotę 500 tys. zł. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Finansowe wsparcie może być przyznane m.in. na: zagospodarowanie przestrzeni publicznej (kształtowanie terenów zieleni, zadrzewień, skwerów, parków i miejsc spotkań na świeżym powietrzu),  budowę i modernizację przystanków (z wykorzystaniem wyłącznie materiałów typu cegła, kamień, drewno, dachówka lub blachodachówka), oznakowanie miejscowości w sposób trwały, wprowadzanie do krajobrazu dzieł sztuki (rzeźby, instalacje sztuki współczesnej zgodnych z charakterem miejscowości), budowę wiat, altan czy zadaszenia sceny, zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości oraz zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Pomoc może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz jest jedynym zadaniem zgłoszonym z danego sołectwa (tj. w konkursie wpłynął tylko jeden wniosek dotyczący danego sołectwa). Zadanie nie może mieć również charakteru komercyjnego. Gmina może złożyć nie więcej niż trzy wnioski dotyczące różnych sołectw.

Wnioski należy składać do 1 czerwca 2020 roku.

Organizatorem konkursu jest Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Osoby do kontaktu:
Joanna Karwowska, tel. (89)5219264, e-mail: j.karwowska@warmia.mazury.pl,
Agnieszka Kłujszo, tel. (89)5219269, e-mail: agnieszka.klujszo@warmia.mazury.pl.
Do pobrania:
Regulamin konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku
Wniosek do konkursu
Wzór umowy
Procedura zmiany umowy
Wzór sprawozdania

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!