Marszałek Województwa po raz dziewiętnasty nagrodzi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – jak co roku – osobom indywidualnym oraz organizacjom przyzna nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Wnioski do 20 września przyjmuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

Celem inicjatywy jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej, w szczególności za:

działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;

wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;

wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;

aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;

inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;

realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;

wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;

wyjątkowo kreatywną postawę i zaangażowanie w realizowaniu zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień marszałka mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
1) indywidualnej dla:
a) kadry zarządzającej, tj. dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz przewodniczącego/prezesa/lidera organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
b) kadry merytorycznej, tj. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz członka/pracownika organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
c) pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym.
2) zespołowej dla:
a) jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
b) organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień marszałka województwa wraz ze wzorami wniosków i innymi załącznikami do pobrania TUTAJ (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).

(rowop)