Warmia i Mazury

Międzynarodowe inicjatywy z szansą na grant

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 100 tys. zł. Organizacja pozarządowa może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż 10 tys. zł.

Wsparcie otrzymają zadania realizowane na rzecz wzmacniania międzynarodowych kontaktów między społeczeństwami, zwłaszcza w dobie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Projekty powinny angażować różne grupy społeczne i być realizowane z uwzględnieniem zapisów Priorytetów współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego oraz postanowień dwustronnych i wielostronnych porozumień, umów i listów intencyjnych, których stroną jest lub będzie województwo warmińsko-mazurskie.

Oferty przyjmowane są za pośrednictwem generatora witkac.pl do 19 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2021 roku.

DO POBRANIA:
– Ogłoszenie konkursowe
– Oświadczenie do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
– Informacja o konkursie

(wwim)

 

 

error: Nie kopiuj!!!