Warmia i Mazury

Międzynarodowe wsparcie na dziedzictwo kulturowe

Ruszył konkurs „JPICH Cultural Heritage, Identities&Perspectives” na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym.

Konkurs organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie.

W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Założeniem przedsięwzięcia jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

Wpierane będą projekty z pięciu głównych obszarów:
1)    Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie (Rethinking the implicit role of cultural heritage in society)
2)    Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie (Perspectives on and constructions of cultural heritage)
3)    Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój (Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals)
4)    Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego (Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage)
5)    Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne (Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values)
W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  http://jpi-ch.eu

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!