Warmia i Mazury

Miliony na ochronę różnorodności biologicznej

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (schemat A).

Ogólna kwota dofinansowania przeznaczona na konkurs wynosi 4,1 mln zł.

Wsparcie mogą otrzymać typy projektów:
– ochrona parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wraz z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel;
– realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – wyłącznie jako element projektów z wyłączeniem spotów reklamowych w TV;
– tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
– ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:
•    ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem;
•    odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania;
•    zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex-situ lub wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych;
– realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Priorytetowo będą traktowane inwestycje w parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody położonych na obszarach Natura 2000.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia), jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Nabór rozpocznie się 2 stycznia i zakończy 16 stycznia 2023 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

 

 

error: Nie kopiuj!!!