AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

MOPS podsumował 2020 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu funkcjonuje w oparciu o statut nadany mu przez Radę Miejską w Morągu Uchwałą nr XVIII/264/12 z dnia 29 marca 2012 roku z późniejszymi zmianami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu w 2020r., wg stanu na dzień 31.12.20 r., zatrudniał 39 pracowników, w tym np.: 13 pracowników socjalnych, 3 asystentów rodziny, 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 8 pracowników realizujących świadczenia rodzinne, 1 inspektora dodatków mieszkaniowych.

Do podstawowych zadań Działu Pomocy Społecznej należy: Organizowanie pomocy społecznej na terenie Gminy, w szczególności rozeznanie potrzeb mieszkańców, udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, organizowanie dożywiania dzieci, sprawianie pogrzebów, organizowanie usług opiekuńczych, udzielanie poradnictwa specjalistycznego socjalnego, psychologicznego i prawnego, świadczenie pracy socjalnej, sporządzanie sprawozdawczości, współpraca z urzędem pracy, organizowanie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, a także udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych. Pomoc rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo wychowawcze. Zadania realizowane są na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zobowiązuje Ośrodek do zapewnienia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, m.in. poprzez działania asystenta rodziny, specjalistyczne poradnictwo . Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez udzielanie różnorodnych form wsparcia ofiarom przemocy. Pracownicy MOPS są zaangażowani w działania związane w funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie (obsługa administracyjna ZI, udział w działaniach ZI i grup roboczych). Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie decyzji uprawniających do tych świadczeń. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby Centrum Pomocy Rodzinie, innych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Działu Świadczeń Rodzinnych.

Pełne sprawozdanie MOPS z działalności w 2020 r.  – sprawozdanie MOPS Morąg za 2020 rok

(red.)

error: Nie kopiuj!!!