AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Morąscy radni uchwalili budżet gminy na 2023 rok

W sali konferencyjno-szkoleniowej ratusza miejskiego w Morągu 29 grudnia 2022 roku odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Morągu. Radni uchwalili m.in.: budżet gminy Morąg na 2023 rok, Wieloletnią Prognozę Finansową.

Na początek radni ustalili ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2023 rok. Dalej podjęli uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg i zmiany budżetu, potem podjęli uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg. Morąska Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Morąg na 2023 rok.

– Przedstawiony projekt budżetu jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt budżetu na 2023 rok zostanie sfinansowany emisja obligacji, nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Wzrost stóp procentowych od zaciągniętych zobowiązań na rozwój /zadania inwestycyjne/,inflacja, wzrost wynagrodzenia minimalnego, ceny energii, reforma podatkowa „Polski ład”, które uderzyły w samorządy, wymusiły na Gminie Morąg poszukiwanie oszczędności i koncentrację na kluczowych zadaniach, czyli na utrzymaniu szkół, przedszkoli, żłobka, pomocy społecznej, sportu i instytucji kultury . Wyżej wymienione czynniki wpłynęły w znacznym stopniu na możliwości inwestycyjne Gminy Morąg  – mówił podczas sesji RM Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.

Ze struktury wydatków z dochodów własnych wynika, że w 2023 roku Gmina najwięcej przeznaczy na zadania związane z realizacją zadań oświatowych – 47 035 371 zł co stanowi 51,10 % wydatków budżetu gminy z dochodów własnych. W całej kwocie wydatków oświaty zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 2 405 400 zł oraz 35 000 zł dla organizacji pozarządowych. Na bieżące utrzymanie własnych placówek oświatowych Gmina przeznaczy 43 038 471 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zakładanie oraz prowadzenie szkół i przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy. Również dowożenie uczniów do szkół należy do zadań własnych Gminy, jest to kwota 1 556 500 zł. Część środków Gmina otrzymuje z budżetu państwa w postaci części oświatowej subwencji ogólnej. W 2023 roku kwota ta wynosić będzie 24 759 954 zł, pozostałe wydatki bieżące na oświatę Gmina musi pokryć z innych bieżących dochodów własnych.

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023, m.in.:

Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Perłowej (2022- 2023), Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (2022-2023), Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś- Kotkowo 2022-2023 /dokumentacja techniczna/, Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2024, Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak 2022-2023, Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach 2022-2023 /dokumentacja
techniczna/, Przebudowa ulicy Mazurskiej 2022-2023 /dokumentacja techniczna/, Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu 2022-2023 / dokumentacja techniczna/, Utwardzenie dróg wewnętrznych i parkingu przy ulicy Warmińskiej w Morągu /dokumentacja techniczna/, Przebudowa parkingu w centrum miasta 2022-2023 /dokumentacja techniczna/, Pomost w Gulbitach 2022-2023, System oddymiania w klatce schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023, Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023 /dokumentacja techniczna/

Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP, w Rusi 2022-2023 /dokumentacja techniczna/, Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach, Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o
cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2021-2023 /dokumentacja techniczna/, Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2023, Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik 2022-2023, Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie 2022-2024.

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2023 roku: wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o. o. w Morągu – Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożnie – 222 000 zł.

Więcej informacji na temat budżetu gminy na 2023 rok poniżej w linkach:

(red.)

error: Nie kopiuj!!!