Morąska Filia PUP z nowym kierownikiem

W wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Filii w Morągu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie zostały zakończone  procedury naboru i na to stanowisko wybrano Alicję Woronko Braig, zam. Strużyna, która w wyniku przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej uzyskała największą ilość punktów.

Zakres zadań, które będzie wykonywała nowa kierownik morąskiej Filii PUP w Morągu:

  1. planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych,
  2. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora,
  3. zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych w celu wykonywania zadań określonych w ustawie,
  4. wydawania w imieniu Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
  5. współpraca z rządową administracją ogólną, organami samorządów terytorialnych, związkami zawodowymi, organizacjami bezrobotnych, pracodawcami i organizacjami pracodawców, instytucjami szkolącymi oraz innymi partnerami zewnętrznymi działającymi w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i tworzenia miejsc pracy,
  6. współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  7. dysponowanie środkami FP w ramach przyznanych limitów.

Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

(red./ fot. Fb – Strużyna)