Możliwość odbioru dokumentacji medycznej w WSS Olsztyn

Działając na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z Olsztynie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (historii chorób) pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w 1998 roku, noworodków leczonych w latach 1995-1996 oraz pacjentów zmarłych w tut. Szpitalu w roku 1988.

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek:
pacjenta,
jego przedstawiciela ustawowego,
osoby bliskiej upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji,
za pokwitowaniem.

Wniosek o wydanie dokumentacji powinien zawierać:
1) dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, PESEL),
2) przybliżone daty hospitalizacji,
3) dane adresowe oraz numer telefonu wnioskodawcy.

Wnioski można składać do 28.02.2019 r.:
w archiwum lub Kancelarii Szpitala,
za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 10‑561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18,
pocztą elektroniczną na adres: archiwum@wss.olsztyn.pl.

Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej – archiwum
tel. 89/ 538 62 74 lub 89/ 538 62 12

(WSS Olsztyn)