AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Można ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

O dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może ubiegać się zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie:
– osoba bezrobotna,
– osoba poszukująca pracy spełniająca warunki art. 43 Ustawy o promocji zatrudnienia (…), która:

jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,
z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;

otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;

uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

jest żołnierzem rezerwy;

pobiera rentę szkoleniową;

pobiera świadczenie szkoleniowe w przypadku zwolnienia monitorowanego;

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;

jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6;

jest pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym.
Ustalenie zasadności sfinansowania kosztów studiów podyplomowych następuje po dokonaniu analizy przedstawionej przez wnioskodawcę oceny celowości udzielenia mu tej formy wsparcia w zestawieniu z diagnozą lokalnego rynku pracy.
Szczegóły oraz wniosek do pobrania
Wnioski o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z kompletem dokumentów można składać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie lub w Filii PUP w Morągu w godzinach pracy Urzędu, tj. 800-1600 (poniedziałki); 700-1500 (od wtorku do piątku) lub przesłać listownie. Złożenie wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej honorowane będzie wyłącznie po zaopatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Podstawa prawna: art. 42a, art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667).

(PUP Ostróda)

 

error: Nie kopiuj!!!