Warmia i Mazury

MSWiA: „Odmrażanie” administracji

Od dzisiaj (22.04) urzędy administracji publicznej zapewniają realizację większej liczby ważnych dla obywateli spraw urzędowych. Są to również sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz związane z ochroną środowiska.

OD 22 KWIETNIA BR. URZĘDY BĘDĄ WYKONYWAĆ WIĘCEJ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OBYWATELI. BĘDĄ TO M.IN. SPRAWY Z ZAKRESU: rejestracji stanu cywilnego; ewidencji ludności i dowodów osobistych; pomocy społecznej; świadczenia usług komunalnych; działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy – Prawo wodne.

OD 22 KWIETNIA BR. URZĘDY BĘDĄ WYKONYWAĆ WIĘCEJ ZADAŃ ZWIĄZANYCH

Z OBSŁUGĄ OBYWATELI. BĘDĄ TO M.IN. SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA,

W TYM DOTYCZĄCE:

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy

o ochronie przyrody.

OD 22 KWIETNIA BR. URZĘDY BĘDĄ WYKONYWAĆ WIĘCEJ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ OBYWATELI. BĘDĄ TO M.IN. SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ, W TYM DOTYCZĄCE: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy — Prawo budowlane; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

(MSWiA)

error: Nie kopiuj!!!