Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego uchwałą Nr 10/132/19/VI rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 roku w odniesieniu do ofert złożonych w I terminie.

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu wpłynęło 98 ofert, z czego dofinansowanie otrzymają 42 oferty na łączną kwotę 300 tys. zł.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 
Załącznik nr 1 – Wykaz ofert, które otrzymały dotację
Załącznik nr 2 – Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji

W ramach II terminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego oferty przyjmowane są do dnia 31 maja 2019 r.

(wwim)