Warmia i Mazury

Nabór ekspertów programu FE dla WiM 2021-2027

Zarząd województwa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, ogłasza nabór ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Nabór w dziedzinach:

Adaptacja do zmian klimatu

Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej)

Budownictwo i prawo budowlane

Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka odpadami

Gospodarka wodno-ściekowa (ekspert ds. gospodarki wodno-ściekowej)

Gospodarka wodno-ściekowa (ekspert ds. nowoczesnych systemów odbioru nieczystości z jednostek pływających)

Infrastruktura społeczna

Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Infrastruktura zdrowotna

Instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu wdrażającego fundusz powierniczy)

Kompetencje dla gospodarki przyszłości

Pomoc publiczna

Śródlądowe drogi wodne (w tym zarządzanie, monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań)

Transfer technologii

Consulting i doradztwo dla MŚP w zakresie rozwoju

Doradztwo zawodowe

Prawo pracy

Zawody medyczne i niemedyczne

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2023 roku.

O wpis do Wykazu ekspertów FEWiM 2021-2027 może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

Korzysta z pełni praw publicznych,

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

Posiada wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinie objętej FEWiM 2021-2027, w ramach której ubiega się o wpis do Wykazu ekspertów.

W odpowiedzi na ogłoszenie osoby ubiegające się o wpis do wykazu ekspertów składają:

Wniosek o wpis do wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027;

Skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające wszystkie informacje zawarte we wniosku dotyczące wymaganej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub uprawnień określonych w załącznikach do regulaminu naboru ekspertów FEWiM 2021-2027.

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w formie elektronicznej poprzez dedykowany system FEWIM EKSPERT. Złożenie wniosku wymaga złożenia podpisu elektronicznego z wykorzystaniem Profilu Zaufanego platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje nt. naboru ekspertów FEWiM 2021-2027 wraz z Regulaminem naboru ekspertów FEWiM 2021-2027 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 89 52 19 318.

O zachowaniu terminu decyduje data wysłania wniosku w systemie. Wnioski o wpis do Wykazu, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!