Nabór kandydatów do Wojewódzkiej Rady Sportu

Zgłoszenia przyjmowane są 31 marca 2019 roku. Wojewódzka Rada Sportu pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie kultury fizycznej.

Rada została powołana w 2015 roku uchwałą Nr 38/416/15/V zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektu budżetu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie kultury fizycznej, jak również projektów zadań priorytetowych Programu Współpracy Samorządu Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwot proponowanych w ramach określonych zadań.

Ponadto jej zadaniem jest współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, inicjatywami na rzecz kultury fizycznej w celu wypracowania form i metod rozwoju środowiska sportowego oraz doradztwo dotyczące realizacji nowych inicjatyw w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu w regionie.

Zgodnie z § 3 p. 2 ww. uchwały członkowie wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i instytucje realizujące zadania o zasięgu wojewódzkim działające w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Powołanie Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie służy wypracowaniu najlepszych rozwiązań umacniających pozycję sportu wśród zadań województwa oraz zwiększeniu wśród działaczy sportowych poczucia ich wpływu na rozwój sportu, jednocześnie przyczyniając się do przejrzystości podejmowanych działań. Takie forum sprzyja merytorycznym, twórczym i debatom o kierunkach rozwoju sportu w województwie.

Wszystkie informacje i wniosek dostępne są na stronie internetowej: https://bip.warmia.mazury.pl/108/wojewodzka-rada-sportu-w-olsztynie.html 

(wwim)