AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Nabór na kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie ogłasza nabór na: kuratorów społecznych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie w pionie rodzinnym.

Dokumenty należy składać w terminie do 14 kwietnia 2023 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12, Oddział Administracyjny, I piętro, pokój 112 w godzinach urzędowania sądu, tj. w godzinach 7.15-15.15 od poniedziałku do piątku lub przesłać drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Ostródzie – tym przypadku za datę złożenia dokumentów aplikacyjnych liczy się data stempla pocztowego, z podaniem oznaczenia  OA-0145-4/23.

W związku z art. 84 ustawy z  27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 167), do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołana osoba, która:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora;

4)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej;

5)      złożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.

Wymagania pożądane:

–  wykształcenie wyższe w kierunku pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, prawa.

Wymagane dokumenty:

1)      podanie do pełnienia funkcji kuratora społecznego skierowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie;

2)      CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

4)      oświadczenia kandydata o: (wzory do pobrania)

– posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

–  niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– zdolności ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;

–  zapoznaniu się z polityką prywatności;

–  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

–  wyrażeniu zgody na udostępnianie wizerunku.

Podanie oraz dokumenty wymienione w pkt. 4 winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata na kuratora społecznego. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

klauzula-informacyjna-1678863120.docx (Plik docx, 16.21 KB) otwiera się w nowym oknie

nabor-na-kuratora-spolecznego-1678863120.docx (Plik docx, 22.09 KB) otwiera się w nowym oknie

oa-2023-03-14-16-01-04-467-1678863120.pdf (Plik pdf, 671.84 KB) otwiera się w nowym oknie

oswiadczenia-pozostale-1678863120.doc (Plik doc, 29.00 KB) otwiera się w nowym oknie

zgody-1678863120.docx (Plik docx, 15.39 KB)

(Sąd Rejonowy w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!