AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie w okresie od dnia 4 grudnia 2023 r. do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 15.00. prowadzi nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wysokość środków pozostających w dyspozycji urzędu: około 36 800,00 zł.
Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych
z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników.
W ramach środków limitu podstawowego KFS w roku 2023 realizowane będą przez urząd wnioski pracodawców o przyznanie środków z KFS, spełniające co najmniej jeden
z poniższych priorytetów wydatkowania określone przez Ministra właściwego ds. pracy:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.
Przy rozpatrywaniu wniosków komisja uwzględnia:

zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków limitu podstawowego KFS na 2023 rok – analiza odpowiedniego załącznika złożonego przez pracodawcę na potwierdzenie spełnienia danego priorytetu;

zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – analiza zgodności nabywanych kompetencji z listą zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy – Powiatu Ostródzkiego na 2023 rok;

koszty usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków limitu podstawowego KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

posiadanie przez usługodawcę certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków limitu podstawowego KFS;

możliwość sfinansowania ze środków limitu podstawowego KFS działań określonych
we wniosku z uwzględnieniem limitów środków;

Ocena merytoryczna dokonywana będzie według skali punktowej każdego kryterium.
Uwaga:
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie: Dokumenty do pobrania
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie pomocy pracodawcy ze środków limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku nabór uzupełniający z dnia 1 grudnia 2023 r.

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!