Nabór wniosków do programu Instytutu Muzyki i Tańca – „Scena dla tańca”

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków w ramach X edycji programu „Scena dla tańca”, w którym dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce. Składanie wniosków – do 15 października 2019 r.

Program „Scena dla tańca” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca (jest to państwowa instytucja kultury powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach Programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Program nie finansuje prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych.

Program nie finansuje także projektów inwestycyjnych.

Główne cele PROGRAMU są następujące:

  1. Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca mimo dużej liczby istniejących zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca.
  2. Budowanie publiczności spektakli tańca.
  3. Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli. 4. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek sine qua non dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza.
  4. Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

Oczekiwane rezultaty PROGRAMU są następujące:

  1. Budowanie publiczności tańca.
  2. Budowanie stałego repertuaru zespołów i artystów tańca poprzez wspieranie regularnych pokazów spektakli tanecznych.
  3. Podniesienie poziomu profesjonalnego artystów tańca dzięki regularnej prezentacji spektakli.
  4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy niezależnymi zespołami i artystami tańca oraz tanecznymi zespołami instytucjonalnymi a teatrami repertuarowymi oraz innymi instytucjami kulturalnymi, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy zespołami tańca.

Budżet programu w edycji 2020 wynosi 250 000 zł.

Termin składania wniosków upływa w dniu 15 października 2019 r.

Wnioski należy składać (łącznie): (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 15 października 2019 r. do godziny 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Scena dla tańca 2020” w terminie do 15 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 8 listopada 2019 r. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu „Scena dla tańca” w systemie Witkac.

KONTAKT: Karolina Dziełak-Żakowska – Koordynator Programu, Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca,  tel. 22 829 20 05, mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

(rowop)