Warmia i Mazury

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie w okresie od dnia 4 października 2023 r. do dnia 18 października 2023 r. do godziny 15:00 prowadzi I nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wysokość środków pozostających w dyspozycji urzędu: 93 138,80 zł.
Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.) otrzymane środki z KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników.
W ramach środków rezerwy KFS w roku 2023 realizowane będą przez urząd wnioski pracodawców o przyznanie środków z KFS, spełniające co najmniej jeden z poniższych priorytetów wydatkowania, określonych przez Radę Rynku Pracy:
A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Przy rozpatrywaniu wniosków komisja uwzględnia:
1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków rezerwy KFS na 2023 rok – analiza odpowiedniego załącznika złożonego przez pracodawcę na potwierdzenie spełnienia danego priorytetu;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy – analiza zgodności nabywanych kompetencji z listą zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy – Powiatu Ostródzkiego na 2023 rok;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez usługodawcę certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów środków;

Ocena merytoryczna dokonywana będzie według skali punktowej każdego kryterium.
Uwaga:
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie: https://ostroda.praca.gov.pl/-/6268240-krajowy-fundusz-szkoleniowy
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie pomocy pracodawcy ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku I nabór z dnia 4 października 2023 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(PUP Ostróda)

 

error: Nie kopiuj!!!