Warmia i Mazury

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie do dnia 25 października 2021 r. do godz. 16.00 prowadzi I nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Wysokość środków pozostających w dyspozycji urzędu: 90 408,00 zł limitu rezerwy.
Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) otrzymane środki z rezerwy KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracodawcy i pracowników.
Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu czy wniosek jest:

złożony na aktualnym druku;

złożony w terminie ogłoszonego naboru;

złożony przez podmiot będący pracodawcą;

złożony przez pracodawcę mającego siedzibę lub prowadzącego działalność na terenie powiatu ostródzkiego;

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji pracodawcy;

złożony wraz z wymaganymi załącznikami;

kompletnie wypełniony;

spełnia wymagania dla pracodawców ubiegających się o środki rezerwy KFS opisane w zasadach;

złożony na jeden z poniższych priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w 2021 r:

wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną ocenione pod kątem merytorycznym.
Przy rozpatrywaniu składanych wniosków pod kątem merytorycznym Urząd Pracy będzie brał pod uwagę poniższe kryteria:

dopuszczalność pomocy de minimis według właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej;

zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków rezerwy KFS na dany rok;

zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

koszty usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku, co oznacza że we wniosku należy przedstawić uzasadnienie wyboru konkretnej formy kształcenia ustawicznego i jej realizacji przez wybranego realizatora z uwzględnieniem porównania cen podobnych ofert;

posiadanie przez usługodawcę certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS;

możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów środków;

plany, co do działania firmy w przyszłości w kontekście wnioskowanego kształcenia ustawicznego;

inwestycja w kapitał ludzki/kadry – preferowani będą pracodawcy, którzy wskażą do kształcenia ustawicznego pracowników;

preferowane wnioski pracodawców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, tj. pracodawcy zatrudniający do 10 pracowników;

preferencje będą mieli pracodawcy, którzy wykażą, że osoby wykazane do kształcenia wykonują pracę na terenie Powiatu Ostródzkiego;

preferowane wnioski pracodawców niekorzystających ze środków KFS w latach 2019-2021.

Uwaga:
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie: http://ostroda.praca.gov.pl
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!