Warmia i Mazury

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELANIE DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA SKLEPIKÓW SZKOLNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie ogłasza NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELANIE DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SKLEPIKI SZKOLNE .

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od 23 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
UWAGA: Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. Elektroniczny formularz wniosku o dotację dla sklepików szkolnych zostanie uruchomiony w systemie praca.gov.pl w dniu 23 lipca 2021 r. od godz. 00:00.
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne”.
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł.
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.
Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zaakceptowania wniosku przez PUP, na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku. Termin 2 dni liczy się od momentu akceptacji wniosku przez PUP, a nie od momentu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.
WARUNKI UDZIELENIA DOTACJI:
O dotację udzielaną na podstawie art. 15zze4a ustawy mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:
✓ którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:
• 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
• 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
Spełnienie warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 będzie weryfikowane na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 września 2020 r.) nie będą uwzględniane.
✓ których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. albo marzec 2021 r. Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wcześniej wniosku, nie może wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku. Natomiast miesiąc, do którego przedsiębiorca porównuje spadek przychodów (wrzesień 2019 r. lub wrzesień 2020 r.) może być wskazany w więcej niż jednym wniosku. Zatem, przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września 2021 r. (np. może złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu). Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części” oznaczonej określonym kodem PKD.
✓ którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. Dodatkowo, działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
Przepisy regulujące przyznawanie dotacji nie przewidują trybu odwoławczego, nie przewidują również możliwości wnoszenia skargi na przyznanie lub odmowę przyznania dotacji do ministra właściwego ds. pracy. Przyznanie dotacji następuje w formie umowy cywilnej, od której nie przysługują administracyjne środki odwoławcze, lecz możliwość wniesienia powództwa cywilnego do sądu.
We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:
1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2. o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważający rodzaj działalności, jednym z dwóch kodów PKD o których mowa w art. 15zze4a ustawy tj. 47.11.Z albo 47.19.Z. ;
3. potwierdzające, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu wskazanym we wniosku (czyli w listopadzie 2020 r. albo w grudniu 2020 r. albo w styczniu 2021 r. albo w lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r.) był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.;
4. o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.;
5. o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15zze4a ust. 1 ustawy.
Złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym przynajmniej jednego z wymienionych oświadczeń skutkować będzie obowiązkiem zwrotu całości udzielonej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jej udzielenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
Podmiot, który otrzyma dotację będzie zobowiązany do poddania się kontroli w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwego dokumentowania dotacji. Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.
Podmiot który wykorzysta dotację niezgodnie z przeznaczeniem, nie podda się kontroli lub okaże się, że nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji, będzie zobowiązany do dokonania zwrotu całości udzielonej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jej udzielenia.

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!