Warmia i Mazury

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że od dnia 02.04.2020 r. mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie powiatu ostródzkiego mogą ubiegać się o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości  do 5 tys. zł.

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Udzielone wsparcie będzie jednak mieć charakter bezzwrotny o ile mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. oraz złoży wniosek o umorzenie o umorzenie pożyczki w terminie określonym w umowie. W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi przez okres 12 miesięcy.

UWAGA!

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie pracodawcy będący mikroprzedsiębiorcami. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady są dostępne w zakładce dokumenty do pobrania oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zasady składania dokumentów:
Kompletne wnioski wraz z załączoną umową  będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do momentu wyczerpania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie w następujący sposób:

elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl

elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP

składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Ostródzie

lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda. Liczy się data wpływu do PUP.

Szczegółowe informacje na temat mikropożyczek:
Iwona Szymańska, Tel. 89 642 95 27
Krystyna Szarzyńska, Tel. 89 642 95 24
Magdalena Komoszyńska, Tel. 89 642 95 39
Jolanta Tarpiłowska, Tel. 89 642 95 22
Druki i materiały do pobrania:

Instrukcja udzielenia pożyczki.pdf (pdf, 178 KB)

Umowa pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.pdf (pdf, 0 KB)

Zasady udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.pdf (pdf, 0 KB)

Załącznik do umowy – umorzenie pożyczki.pdf (pdf, 147 KB)

Załącznik do umowy – umorzenie pożyczki.docx (docx, 22 KB)

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiebiorców.pdf (pdf, 184 KB)

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiebiorców.docx (docx, 33 KB)

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!