Nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, który odbędzie się w terminie od 29 lipca do 28 sierpnia 2019 roku. Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Dofinansowaniem objęte zostaną również wnioski dotyczące budowy, przebudowy oraz remonty mostów. Pula środków  na 2020 r. wynosi  99 960 582,25 zł.

Środki przeznaczone na zadania powiatowe (realizacja 2020):   49 980 291,12 zł

Środki przeznaczone na zadania gminne (realizacja 2020):          49 980 291,13 zł

Wojewoda nie ustala limitu ilości złożonych wniosków, dotyczących zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek.

Zgodnie z art.14 oraz art.24 Ustawy z dnia 23 października  2018 r., o Funduszu Dróg Samorządowych wysokość dofinansowania zadań zostanie określona przez Komisję, po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Dane tabelaryczne, zostaną opublikowane na stronie urzędu wraz z określonymi wielkościami procentowymi dofinansowania dla poszczególnych jst.

Wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) składany może być jedynie na wzorze wniosku zatwierdzonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, znajdującym się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Fundusz Dróg Samorządowych http://www.wm.uw.olsztyn.pl

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  (edycja 2020) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn, w terminie od 29 lipca do 28 sierpnia 2019 roku, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530 lub przesyłając pocztą na ww. adres.  

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 1530 dnia 28 sierpnia 2019 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych. W przypadku wniosków przesłanych pocztą data, 28 sierpnia 2019 roku jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.(Bożena Ulewicz, doradca/rzecznik prasowy wojewody)