AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Nabór wniosków w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE OGŁASZA KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW NA WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ. 

na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców art. 15zzb ustawy  zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów:  https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych  art. 15zze ustawy  zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów:  https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (niezatrudniających innych pracowników) art. 15zzc ustawy zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów:  https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
Termin składania wniosków: od 11 maja do 24 maja 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu).
UWAGA:

należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi materiałami,

wnioski niekompletne, bez wymaganych załączników będą rozpatrywane negatywnie,

złożenie wniosku poza wskazanym terminem spowoduje jego automatyczne odrzucenie,
przedsiębiorca korzystający ze wsparcia musi mieć na uwadze, że nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Dokumentację można przesłać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie w terminie od 11 maja do 24 maja 2020 r.:

w sposób elektroniczny: nadanie korespondencji możliwe jest za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wypełniony elektronicznie wniosek wraz z umową w formacie pdf i innymi załącznikami należy przesłać poprzez serwis www.praca.gov.pl, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Interaktywne formularze wniosków są zamieszczane tutaj:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

w formie papierowej: składając komplet wymaganych dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do dedykowanej skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby PUP w Ostródzie lub Filii PUP w Morągu. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda. Liczy się data wpływu do PUP.

Dodatkowe informacje:
Tel. 89 642 95 23
Tel. 89 642 95 23
Tel. 89 757 91 00
Druki i materiały do pobrania:
Tarcza antykryzysowa COVID-19
Powyższe formy wsparcia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój  oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!