AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie prowadzi nabór wniosków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej:

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)
Zasady ubiegania się o środki oraz dokumenty do pobrania (wnioski i umowy) dostępne są na stronie:
Tarcza antykryzysowa COVID-19
Terminy składania wniosków:

nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym od 24.06.2020 r. do odwołania
UWAGA:

należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi materiałami,

wnioski niekompletne, bez wymaganych załączników będą rozpatrywane negatywnie,

podmiot  korzystający ze wsparcia musi mieć na uwadze, że nie może otrzymać dofinansowania w części, w której zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Dokumentację można przesłać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie:

w sposób elektroniczny: wnioskowanie możliwe jest za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wypełniony elektronicznie wniosek wraz z umową w formacie pdf i innymi załącznikami należy przesłać poprzez serwis www.praca.gov.pl, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Interaktywne formularze wniosków są zamieszczane tutaj:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

w formie papierowej: składając komplet wymaganych dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do siedziby PUP w Ostródzie lub Filii PUP w Morągu. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda. Liczy się data wpływu do PUP.
Dodatkowe informacje:
Tel. 89 642 95 12
Tel. 89 757 91 00
Druki i materiały do pobrania:
Tarcza antykryzysowa COVID-19

(PUP Ostróda)

 

error: Nie kopiuj!!!