AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Nabór wniosków w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRÓDZIE OGŁASZA NABORY WNIOSKÓW NA WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Art. 15zzb Ustawy
Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  Art. 15zze Ustawy
Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SAMOZATRUDNIONYCH (NIEZATRUDNIAJĄCYCH INNYCH PRACOWNIKÓW) Art. 15zzc Ustawy
Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
Terminy składania wniosków: do 29 kwietnia 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu)
Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi materiałami.
Uwaga: Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Dokumentację można przesłać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie w terminie od 16 kwietnia do 29 kwietnia 2020 r.:

w sposób elektroniczny: nadanie korespondencji możliwe jest za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wypełniony elektronicznie wniosek wraz z umową w formacie pdf i innymi załącznikami należy przesłać poprzez serwis www.praca.gov.pl, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Interaktywne formularze wniosków sa zamieszczane tutaj:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

w formie papierowej: składając komplet wymaganych dokumentów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do dedykowanej skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby PUP w Ostródzie lub Filii PUP w Morągu. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda. Liczy się data wpływu do PUP.

Dodatkowe informacje:
Tel. 89 642 95 23
Tel. 89 642 95 45
Tel. 89 757 91 00
Druki i materiały do pobrania:
Tarcza antykryzysowa COVID-19

Uwaga !!! Zmiany zasad dotyczących możliwości ubiegania się o „mikropożyczkę” przyjęte w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Szczegóły na stronie:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Prosimy o składanie aktualnych dokumentów dostępnych na stronie:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!