Warmia i Mazury

Nagrody i wyróżnienia marszałka – pomoc i integracja społeczna 2023

Do 11 września 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia do „Nagród i Wyróżnień Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej 2023 – edycja XXIII“.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznane w dwóch kategoriach:

Indywidualnej dla:

kadry zarządzającej, tj. dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej pomocy
i integracji społecznej oraz przewodniczącego/prezesa/lidera organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

kadry merytorycznej, tj. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy
i integracji społecznej oraz członka/pracownika organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym.

Zespołowej dla:

jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem przyznania nagród i wyróżnień jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej, w szczególności za:

działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;

wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;

wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;

aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;

inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;

realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;

wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;

wyjątkowo kreatywną postawę i zaangażowanie w realizowaniu zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej.

Z wnioskiem o przyznanie w/w nagród i wyróżnień mogą występować:

– osoby fizyczne,

– osoby prawne,

– instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do 11 września 2023 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Ponadto prosimy o przesłanie edytowalnej wersji wypełnionego formularza wniosku (bez załączników) na adres e-mail: k.kotulska@warmia.mazury.pl

Serdecznie zachęcam Państwa do zgłaszania osób i zespołów wyjątkowo zaangażowanych w działania z obszaru pomocy i integracji społecznej

Dokumenty do pobrania:
Uchwała w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień
Regulamin
Uchwała w sprawie zmian do Regulaminu
Załącznik nr 1 do regulaminu-wniosek indywidualny
Załącznik nr 2 do regulaminu-wniosek zespołowy
Załącznik do wniosku nr 1 – ochrona danych osobowych
Załącznik do wniosku nr 2 – ochrona danych osobowych
– Klauzula informacyjna

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!