Nielegalny i niebezpieczny proceder wypalania traw

Wraz z początkiem wiosny, wiele osób rozpoczyna nielegalnie wypalanie traw. Policjanci przypominają, że wypalanie traw niesienie olbrzymie starty w środowisku i stanowi realne niebezpieczeństwo dla ludzi.

Wiosną służby dyżurne straży pożarnej i policji częściej odbierają telefony ze zgłoszeniami tego typu nielegalnych praktyk. Efektem wypalania traw i resztek roślin na polach, są często niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi, poparzeniami, a nawet ofiarami śmiertelnymi.

Apelujemy do wszystkich osób mających zamiar wypalać trawę, aby zaniechały tego zwyczaju.

Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Grozi za to kara aresztu albo grzywna nawet do 5000 złotych. W przypadku, gdy ogień niebezpiecznie rozprzestrzeni się i zagrozi zdrowiu lub życiu ludzi, albo budynkom, konsekwencje prawne mogą być znacznie poważniejsze.

Zbiór przepisów, określających szczegółowo zabronione prawem zachowania związane z rozniecaniem ognia.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

art. 131 pkt. 12 stanowi: kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.

* Kodeks wykroczeń:

art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (…)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

* Kodeks karny:

Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo.

Za przestępstwo z art. 163 § 1 kodeksu karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zgodnie z art. 164 § 1 kodeksu karnego ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art. 181 § 1 kodeksu karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

(KPP Ostróda)